Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

 1. Základní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) jsou vydané společností:
 • MG Nutrition s.r.o.
 • IČO: 09517294
 • DIČ: CZ09517294
 • se sídlem: Na Třebešíně 1263/35, 100 00, Praha – Strašnice
 • spisová značka: C 337159 vedená u Městského soudu v Praze

kontaktní údaje:

 • e-mail: shop@mgnutrition.cz
 • telefon: +420728174150

(dále jen „prodávající“)

a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím na straně jedné a fyzickou osobou na straně druhé (dále jen „kupující“) v českém jazyce prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.shopmg.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále je „internetový obchod“).

  1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Práva a povinnosti kupní smlouvou, resp. obchodními podmínkami neupravená se řídí občanským zákoníkem, případně zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 1. Informace o zboží a cenách v katalogu internetového obchodu
  1. Informace o zboží, včetně uvedení cen zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny pro každé jednotlivé zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v katalogu internetového obchodu. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně dohodnutých podmínek.
  2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je ilustrativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  1. Kupující provádí objednávku zboží (dále jen „objednávka“) těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
  1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, jeho množství, způsob platby a způsob jeho doručení.
  2. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s informací o zpracování osobních údajů.
  3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zboží zadal (dále jen „e-mail kupujícího“). Okamžikem doručení tohoto potvrzení na e-mail kupujícího dochází k uzavření kupní smlouvy. Přílohou tohoto potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.
  4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit nebo bylo zboží v katalogu internetového obchodu prezentováno s chybou, prodávající není povinen takové zboží kupujícímu dodat (ani v případě, že již bylo kupujícímu doručeno automatické potvrzení ve smyslu předchozího odstavce), přičemž prodávající zašle na e-mail kupujícího pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až potvrzením kupujícího o přijetí této pozměněné nabídky prodávajícímu na jeho kontaktní e-mailovou adresu.
  5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není postupem popsaným výše uzavřena kupní smlouva. Kupující může zrušit objednávku telefonicky nebo e-mailem (viz kontaktní údaje prodávajícího).
 1. Zákaznický účet
  1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu (dále jen „zákaznický účet“). Ze svého zákaznického účtu může kupující objednávat zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
  2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvést správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
  4. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, když kupující svůj zákaznický účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.
  5. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 2. Platební podmínky a dodání zboží
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2701868223/2010, vedený u Fio banky (dále jen „účet prodávajícího“),
 • bezhotovostně platební kartou,
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány Shoptet Pay,
 • dobírkou v hotovosti při předání, resp. převzetí zboží,
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek služby Zásilkovna.
  1. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
  2. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
  3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tím není dotčeno právo prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny za objednané zboží předem. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  4. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu a odešle ho na e-mail kupujícího.
  5. Zboží je kupujícímu dodáno:
 • na adresu určenou kupujícím v objednávce nebo
 • prostřednictvím služby Zásilkovna na adresu výdejny zásilek, kterou kupující v objednávce určil.
  1. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě zjištění jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit přepravci. Zjistí-li kupující porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, není povinen zásilku od přepravce převzít.
  4. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na balen a dodání zboží, nejdříve však převzetím zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. Kupující bere na vědomí, že škoda na zboží, která vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu.
 1. Odstoupení od smlouvy
  1. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, a to ve lhůtě 14 dnů.
  2. Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy počíná běžet:
 • ode dne převzetí zboží nebo
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží.
  1. Kupující nemůže od kupní smlouvy odstoupit v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku, zejména týká-li se kupní smlouva:
 • dodávky zboží, které bylo upraveno podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám,
 • dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo
 • dodávky zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil.
  1. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v odst. 1 tohoto článku obchodních podmínek.
  2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující prodávajícímu na e-mail nebo adresu sídla uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
  3. Odstoupení má za následek zrušení kupní smlouvy od samého počátku. Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.
  4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu od něj přijaté peněžní prostředky, a to do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  5. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  6. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu od něj přijaté peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 1. VII.Práva z vadného plnění (reklamace)
  1. Ohledně práv z vadného plnění se kupní smlouva řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:
 • má vlastnosti, které si strany ujednaly, které prodávající popisuje, nebo které mohl kupující očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy,
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů a
 • hodí se k účelu uvedenému prodávajícím, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá.
  1. Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době do data minimální trvanlivosti uvedeného na obalu, popřípadě u zboží podléhajícího rychlé zkáze během doby, po kterou lze zboží použít.
  2. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění, tzn. chtít dodání nového zboží bez vady. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující zboží koupil. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady.
  3. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy v těchto výjimečných případech: (a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s odst. 4 tohoto článku obchodních podmínek, (b) vada se projeví opakovaně, (c) je vada podstatným porušením kupní smlouvy, (d) je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.
  4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.
  5. Reklamovat zboží může kupující písemným oznámením zaslaným na kontaktní e-mail prodávajícího, popřípadě osobně v sídle či ohlášené provozovně prodávajícího. Kupující v tomto oznámení (i) uvede o jaké zboží se jedná (číslo objednávky), (ii) popíše vytýkanou vadu zboží a (iii) zvolí si způsob vyřízení reklamace.
  6. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje (dodání nového zboží / slevu z kupní ceny / odstoupení) a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
  7. Reklamace (včetně odstranění vady zboží) musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty podle předchozí věty může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
  8. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně doby jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

 1. VIII.Doručování
  1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
  2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

 1. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
  1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího (i) pro účely jednání o kupní smlouvě, resp. pro účely plnění kupní smlouvy (včetně vedení zákaznického účtu) a (iii) pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  2. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu (e-mail) či na telefonní číslo předané prodávajícímu pro účely plnění kupní smlouvy.
 2. Mimosoudní řešení sporů
  1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, přičemž platforma pro řešení sporů on-line se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je pak kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě příslušného živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 3. Závěrečná ustanovení
  1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
  4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
  5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  6. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 6. 3. 2024