Vrácení a reklamace zboží

Vrácení zboží 

Jako spotřebitel máte ze zákona právo vrátit zakoupené zboží do 14 dnů bez udání důvodu, tedy odstoupit od kupní smlouvy.  

Pokud si přejete odstoupit od kupní smlouvy:

  • Na náš e-mail shop@mgnutrition.cz nám pošlete informaci o odstoupení od kupní smlouvy. Můžete vyplnit vzorový formulář TADY, případně do e-mailu nezapomeňte uvést číslo objednávky, jméno a příjmení na které byla objednávka vytvořena a jaké zboží si přejete vrátit. 
  • Zboží uveďte do původního stavu. Musí být vráceno kompletní a nepoužívané. 
  • Pokud je zboží poškozeno, jsme oprávněni škodu započíst a vrátit jen částečnou náhradu.
  • E-mailem vám podáme instrukce ohledně odeslání zboží zpět. 
  • Vrácení peněz proběhne do 14 dnů od zpětného obdržení zboží, stejným způsobem, jakým jsme platbu přijali, nebo po domluvě na váš bankovní účet.

 

Reklamace

Jako spotřebitel máte ze zákona záruku na zakoupené zboží 2 roky. Pokud zboží kupujete jako firma nebo živnostník, platí pro vás záruka pouze 1 rok.

Pokud si přejete reklamovat zboží:

  • Informujte nás e-mailem na shop@mgnutrition.cz , že si přejete zboží reklamovat. Můžete využít vzorový formulář TADY. Případně nám napište své jméno a příjmení, číslo objednávky, přiložte kopii faktury nebo účtenky a sdělte nám o jaké zboží se jedná a jakou má závadu. Pomůže, když rovnou přiložíte fotografii.
  • Po e-mailu se domluvíme na případném odeslání zboží a případném vrácení peněz.

 

 

Celý reklamační řád

Adresa pro vyřízení reklamací a výměn:


MG Nutrition s.r.o.

Vršovická 817/5

Praha 10, 101 00

 

Kontakt:

Eva Ehrenbergerová, +420 728 174 150

I.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

1.1 Kupující, který je spotřebitelem má právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží spotřebitelem nebo jím určenou osobou. Místem pro odstoupení od smlouvy je sídlo prodávajícího uvedené výše. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Pro odstoupení může spotřebitel použít vzorový formulář umístěný na našem internetovém obchodě. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak a nevzniknou-li mu tím další náklady. Platbu však prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Jestliže spotřebitel obdržel zboží na základě smlouvy, je nutné, aby v případě odstoupení, zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslal zpět prodávajícímu na adresu jeho sídla. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím stanovených 14 dnů. Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží.

1.2 V případě odstoupení spotřebitele, je spotřebitel povinen vrátit vše, co na základě kupní smlouvy získal (Např. pokud se vrací zboží, jehož součástí byla nějaká akce, bonus, tak i to je potřeba vrátit). Zboží má být spotřebitelem řádně zabaleno pro přepravu, aby bylo chráněno před poškozením. Při nesplnění uvedených podmínek, může prodávající vůči spotřebiteli požadovat kompenzaci z titulu náhrady škody, která spočívá ve snížení hodnoty vraceného zboží, jak je uvedeno v bodě 1.1. Tím není v žádném případě dotčen nárok spotřebitele na bezsankční odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel, proto nelze zaslat zboží na dobírku.
 

II.

Odpovědnost z vadného plnění (reklamace)

Tyto podmínky upravující odpovědnost prodávajícího za vady prodaného zboží se týkají kupujícího, který je spotřebitelem. Řídí se tak především občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Vztah kupujícího (nespotřebitele) a prodávajícího z odpovědnosti za vady se řídí občanským zákoníkem.

2.1  Vady zboží při převzetí
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí do přepravy nemá vady. Má-li zboží vady při převzetí, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má prodávající i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

2.2  Zákonná odpovědnost za vady po převzetí zboží
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady (podat reklamaci), která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího uvedené výše.
O reklamaci spotřebitele rozhodne prodávající ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
Uplatní-li spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.      
         

III.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný spotřebiteli. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Spotřebitel má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky.
Tento reklamační řád spotřebiteli umožňuje jeho archivaci a reprodukci. Okamžikem odeslání objednávky, kupující přijímá veškerá ustanovení reklamačního řádu ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce. Prodávající se zavazuje, že bude chránit osobní údaje kupujícího a neposkytne je žádným jiným subjektům.