Podmínky ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („nařízení GDPR“).

 

Totožnost správce, právní základ a účel zpracování osobních údajů

Společnost MG Nutrition s.r.o., identifikační číslo (IČO): 095 17 294, se sídlem Na Třebešíně 1263/35, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 337159, kontaktní osoba: Nicole Sestak, e-mail info@mgnutrition.cz, tel. +420 723 103 012 („Společnost“), je jako správce z právního titulu (i) jednání o smlouvě se zákazníkem, (ii) plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem (včetně vedení zákaznického účtu) a (iii) plnění veřejnoprávních povinností oprávněna zpracovávat zejména tyto osobní údaje svých zákazníků:

 

  1. jméno, příjmení, popř. datum narození a adresa pobytu pro evidenci; a
  2. e-mail a telefonní číslo pro vzájemnou komunikaci.

 

Prostřednictvím souborů „cookies“ na www.shopmg.cz nedochází ke shromažďovaní osobních údajů, popř. jen ve výjimečných případech výlučně za účelem vykonávání specifických funkcí pro návštěvníky tohoto webu a z právního titulu, kterým je v souvislosti s marketingem oprávněný zájem. Tyto osobní údaje jsou šifrovány tak, aby se zabránilo jejich přístupu neoprávněným osobám.

Doba zpracování osobních údajů

Společnost bude zpracovávat výše uvedené osobní údaje po dobu realizace smluvního vztahu se zákazníkem a/nebo po dobu trvání zákaznického účtu. Jakékoli další zpracování před uzavřením nebo po ukončení smluvního vztahu bude prováděno pouze v souvislosti s plněním právních povinností Společnosti vyžadovaných platnou a účinnou právní úpravou (např. pro účely daňové evidence) nebo bude-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti (např. řešení mimosoudních a soudních sporů), a to vždy v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou k dosažení těchto účelů.

 

Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány Společností manuálním, popřípadě i automatizovaným způsobem a nebudou zpřístupněny žádné třetí osobě s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou platným právním předpisem (např. orgánům státní správy) nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv Společnosti osobám, které jsou ze zákona vázány mlčenlivostí (např. advokát, daňový poradce).

 

Společnost je dále oprávněna sdílet osobní údaje svých zákazníků se subdodavateli (včetně přepravní společnosti), jejichž dodávky jsou nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a zákazníkem.

 

Práva subjektů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Společnost Vás tímto informuje a poučuje o Vašem právu na informace o zpracování Vašich osobních údajů (zejména informace o kategorii zpracovávaných osobních údajů, účelu, způsobu a době zpracování a případných příjemcích osobních údajů), práva požadovat od Společnosti přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů). Dále Vás Společnost informuje o Vašem právu požadovat po Společnosti vysvětlení týkající se zpracování Vašich osobních údajů, pokud zjistíte nebo se domníváte, že Společnost provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s Vašimi právy a oprávněnými zájmy nebo v rozporu s platnými právními předpisy (zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování), a právo požadovat, aby Společnost odstranila takto vzniklý stav a zajistila nápravu (zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Ustanovením předchozí věty není dotčeno Vaše právo podat námitku u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7. Dále Vás Společnost informuje o tom, že máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů k novému správci osobních údajů.

Poslední aktualizace tohoto dokumentu proběhla dne 6. 3. 2024